Wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny

Nawet doskonale przeprowadzone leczenie może się skończyć niepowodzeniem, bowiem negatywnym konwekcjom często nie sposób zapobiec. Kiedy jednak dało się ich uniknąć, a szkoda powstała na skutek nieprawidłowego, niezgodnego z obowiązującymi w danym przypadku regułami postępowania osoby wykonującej zawód medyczny,  mamy do czynienia z sytuacją, w której wystąpił błąd medyczny. Wówczas poszkodowany może się domagać wysokiego zadośćuczynienia.

Kto i kiedy może popełnić błąd medyczny?

Może on zostać popełniony nie tylko przez lekarza, ale także inne osoby odpowiedzialne za udzielanie świadczeń medycznych, na przykład: pielęgniarkę, ratownika medycznego, rehabilitanta. Jako błąd można zakwalifikować zarówno działanie jak i zaniechanie. Może on nastąpić na każdym etapie leczenia.

Jak dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Osoba poszkodowana błędem medycznym może dochodzić zadośćuczynienia składając pozew do sądu cywilnego. Przed sądem należy dowieść, że postępowanie personelu medycznego było w danej sytuacji niezgodne z przyjętymi, opartymi na nauce i praktyce regułami. Ponadto  trzeba udowodnić, że pacjentowi została wyrządzona szkoda (uszczerbek na zdrowiu, utrata życia), która wywołała krzywdę (cierpienie, uszczerbek emocjonalny). W przypadku śmierci poszkodowanego członkowie najbliższej rodziny mogą dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę jaką wywołała utrata bliskiej osoby. Wreszcie, musi zostać wykazany związek błędu z wywołaną szkodą.

Zdarzenie medyczne

Pojęcie zdarzenia medycznego jest węższe niż błędu medycznego. Ze zdarzeniem mamy do czynienia w przypadku, kiedy niezgodne z aktualną wiedzą diagnoza, leczenie, zastosowanie leku, wywołają u pacjenta rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć lub zakażenie czynnikiem chorobotwórczym. Zdarzenie może nastąpić wyłącznie w szpitalu. Jeżeli sytuacja ma znamiona zdarzenia medycznego, zadośćuczynienia i odszkodowania można dochodzić na drodze administracyjnej przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych. Postępowanie to jest znacznie szybsze od sądowego, ale kwoty,  które może przyznać komisja są ustawowo ograniczone. Maksymalnie 100 tys. zł  można żądać za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zakażenie. W przypadku śmierci spadkobiercy mogą otrzymać nie więcej niż 300 tys. zł. Przy czym dotyczy to sumy odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wysokość zadośćuczynienia za błąd medyczny

W postępowaniu sądowym kwoty przyznawane tytułem zadośćuczynienia za błąd medyczny są niekiedy bardzo wysokie.

Tak dzieje się często szczególnie w sprawach błędów okołoporodowych. Przykładem jest sprawa dziecka, które na skutek zaniechania natychmiastowego przeprowadzenia cesarskiego cięcia, doznało ciężkiego uszkodzenia mózgu. Dziewczynka jest dotknięta bardzo znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego i nigdy nie będzie zdolna do samodzielnej egzystencji. Jest w stanie skrajnego kalectwa, konieczna jest stała opieka nad nią, wielokrotnie wymagała hospitalizacji. W tej sprawie sąd przyznał na rzecz dziewczynki tytułem zadośćuczynienia kwotę 1,2 mln zł. Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok, w którym uznał możliwość przyznania osobom najbliższym zadośćuczynienia, mimo, że poszkodowany nie poniósł śmierci. Matka i ojciec dziewczynki otrzymali odpowiednio 300 tys. i 200 tys. zł.

Kobieta trafiła do szpitala z zawałem serca. Spędziła tam 116 dni. Zawał wyleczono, ale na skutek szeregu błędów i zaniedbań po stronie personelu oraz szkodliwych warunków sanitarnych panujących w szpitalu, pacjentka opuściła go z m.in. niedowładem kończyn, uszkodzeniem kręgosłupa, utratą funkcji seksualnych. Jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Sąd przyznał jej zadośćuczynienie w kwocie 1 mln zł.

 

Jeśli masz podobny problem lub spotkała Cię sytuacja opisana w artykule i szukasz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy klientom na terenie całej Polski – spotkanie jest możliwe we Wrocławiu, w siedzibie kancelarii. Możesz również napisać na adres: biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwonić: 71 307 07 44