Legalność zatrudnienia cudzoziemców – jakie prawa przysługują kontrolowanemu w czasie kontroli?

Zgodność z prawem legalność zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski podlega kontroli sprawowanej przez organy Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Funkcjonariusze i inspektorzy są zobowiązani do podejmowania działań kontrolnych w graniach prawa. W przypadku jego naruszenia kontrolowany może kwestionować podjęte czynności.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może dokonywać kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na podstawie umów o pracę i innych form zatrudnienia. Inspektorzy PIP mogą przeprowadzać kontrolę bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Przed podjęciem czynności kontrolnych są zobowiązani okazać legitymację służbową, a jeśli kontrolowany jest przedsiębiorcą, także upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Zawiera ono m.in.: wskazanie zakresu kontroli oraz przewidywanego czasu jej zakończenia, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. W uzasadnionych przypadkach upoważnienie można doręczyć później, maksymalnie 7 dni od rozpoczęcia kontroli. Ustalenia kontroli dokumentuje się w formie protokołu. Kontrolowany ma prawo zgłosić umotywowane zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od przedstawienia mu go przez inspektora, który jest wówczas zobowiązany do zbadania zastrzeżeń. Jeśli okażą się uzasadnione, zmienia się lub uzupełnia protokół.

Kontrola Straży Granicznej – legalność zatrudnienia

Straż Graniczna (SG) jest uprawniona do prowadzenia kontroli u pracodawców oraz innych instytucji, a także osób fizycznych, zatrudniających lub powierzających pracę cudzoziemcom, jak również kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez samych cudzoziemców. Funkcjonariusze SG są zobowiązani okazać upoważnienie przed rozpoczęciem kontroli, a jeśli okoliczności uzasadniają natychmiastowe rozpoczęcie kontroli, trzeba je doręczyć w terminie 7 dni. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości, z kontroli sporządza się protokół. W terminie 7 dni kontrolowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

Funkcjonariusze SG i inspektorzy PIP mogą podejmować wyłącznie działania,  do których zostali wyraźnie upoważnieni w przepisach prawa. Z kolei kontrolowany  jest zobowiązany wyłącznie do tego, co prawo wyraźnie mu nakazuje.

Sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontroli

Z tego środka odwoławczego może skorzystać wyłącznie kontrolowany, będący przedsiębiorcą. Ustawa z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zawiera szereg obostrzeń dotyczących prowadzenia kontroli u przedsiębiorców, m.in.:

  • nakaz okazania legitymacji i upoważnienia,
  • zapewnienie kontrolowanemu możliwości uczestnictwa w czynnościach,
  • zakaz prowadzenia kilku kontroli jednocześnie u tego samego podmiotu,
  • określenie maksymalnej liczby dni kontroli w skali roku.

W przypadku naruszenia tych przepisów kontrolowanemu przysługuje sprzeciw wnoszony do organu kontroli w terminie 3 dni od rozpoczęcia kontroli lub wystąpienia przesłanki sprzeciwu. Sprzeciw wstrzymuje czynności kontrolne.  Organ rozpatruje go w ciągu 3 dni. Może postanowić o odstąpieniu od kontroli bądź  o jej kontynuowaniu. W ciągu 3 dni od otrzymania postanowienia, kontrolowany może wnieść zażalenie. Powinno ono zostać rozpatrzone w ciągu 7 dni. Uwzględniając  zażalenie, właściwy organ postanawia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

 

Jeśli masz podobny problem lub spotkała Cię sytuacja opisana w artykule i szukasz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy klientom na terenie całej Polski – spotkanie jest możliwe we Wrocławiu, w siedzibie kancelarii. Możesz również napisać na adres: biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwonić: 71 307 07 44