Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości, prawo lokalowe, prawo mieszkaniowe.

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest dziedziną, w której specjalizują się prawnicy Kancelarii Pawlikowski. W zakresie prawa nieruchomości znajdują się regulacje dotyczące obrotu nieruchomościami, prawa lokalowego i mieszkaniowego, prawa sąsiedzkiego, prawa budowlanego, ksiąg wieczystych, hipotek oraz wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne.

W ramach naszej praktyki prowadzimy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, firm budowlanych oraz osób fizycznych.

Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa nieruchomości, jak i postępowań administracyjnych (m.in. odszkodowanie za wywłaszczenie, uzyskanie pozwolenie na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji, opłata adiacencka). Nasi prawnicy prowadzą sprawy z zakresu prawa nieruchomości przed sądami i urzędami w całej Polsce.

Do najczęstszych zagadnień z zakresu prawa nieruchomości należą:

 • sprawy o zapłatę (np. czynszu, ceny nieruchomości)
 • tworzenie i opiniowanie umów (np. umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy najmu, umowa dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy timeshare, umowy dożywocia itd.)
 • roszczenia z tytułu rękojmi za wady budynku
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych
 • zasiedzenie nieruchomości
 • ustanowienie służebności (odpłatne lub nieodpłatne)
 • powództwo o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • ustanowienie odrębnej nieruchomości lokalowej
 • opłata adiacencka w związku z budową infrastruktury technicznej, podziałem lub scaleniem nieruchomości
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
 • prawo sąsiedzkie – przekroczenie granic budowy, ustalenie granic pomiędzy działkami, ustanowienie drogi koniecznej
 • projekty aktów wewnętrznych (uchwał, regulaminów) wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dziedziczenie nieruchomości
 • opłaty za użytkowanie wieczyste
 • nieruchomość jako aport wnoszony do spółki
 • wykonanie prawa pierwokupu lub prawa odkupu
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • renta planistyczna
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

 

Aby skorzystać z usług naszej Kancelarii, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer widoczny w zakładce kontakt.