Prawo pracy

prawo pracy

prawo pracy

Prowadzenie spraw pracowniczych przed sądem, sporządzanie umów i regulaminów wynagradzania, ze specjalnością – prawo pracy.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw pracowniczych, zarówno wytaczanych z powództwa pracodawcy, jak i pracowników. Prowadzimy także doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, sporządzamy umowy i regulaminy wynagradzania oraz negocjujemy układy zbiorowe zawierane pomiędzy pracodawcą, a związkiem zawodowym.

Prawo pracy jest dziedziną ważną w życiu niemal każdego człowieka, który na co dzień jest pracownikiem lub pracodawcą. Kodeks pracy oraz inne ustawy dotyczące praw pracowników regulują stosunki pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Często dochodzi jednak do naruszenia norm prawnych prawa pracy, zarówno przez pracodawców, jak i przez pracowników.

W przypadku naruszenia przepisów lub zapisów umowy przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje szereg uprawnień wobec pracodawcy, włącznie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę i powództwem o odszkodowanie. Wystarczy choćby jeden dzień w uchybieniu terminu płatności wynagrodzenia przez pracodawcę, aby takie powództwo okazało się zasadne.

Z drugiej strony, pracodawcy także przysługują pewne szczególne uprawnienia, z których może on skorzystać w przypadku naruszenia obowiązków przez pracownika. Pracodawca może zastosować szereg kar porządkowych, a w skrajnych przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednocześnie żądając odszkodowania.

Prawo pracy zawiera szereg norm, które muszą być przestrzegane przez obie strony stosunku pracy. Wykładnia przepisów nie zawsze jest jednak oczywista, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika przy wielu sprawach z zakresu prawa pracy.

Kancelaria Pawlikowski zajmuje się świadczeniem m.in. następujących usług:

 • doradztwo z zakresu prawa pracy
 • negocjowanie warunków układu zbiorowego
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i układów zbiorowych
 • reprezentacja pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i innymi urzędami
 • reprezentacja przed sądami pracodawców oraz pracowników w sporach o:
  • zapłatę wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia
  • odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
  • ustalenie stosunku pracy
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • naruszenie zakazu konkurencji
  • nawiązanie umowy o pracę
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
  • przywrócenie do pracy
  • ustalenie sposobu ustania stosunku pracy
  • mobbing
  • wydanie świadectwa pracy
  • ustalenie wypadku przy pracy
  • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej