Prawo cudzoziemców

Sprawprawo cudzoziemcówy cudzoziemców to sprawy administracyjne związane z uzyskaniem przez cudzoziemców zezwoleń pobytowych oraz zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP.

Prawo pobytu i prawo do pracy cudzoziemców to jeden z obszarów aktywności Kancelarii Pawlikowski. Oferujemy kompleksową obsługę w sprawach uzyskiwania zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców przebywających na terytorium RP.

Postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE odbywają się zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, z odniesieniami do zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku reguluje zasady przyznawania konkretnych zezwoleń pobytowych. Postępowania o wydanie zezwolenia na pracę reguluje z kolei ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Sprawy dotyczące uzyskania zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę mają szczególną wagę dla przebywających w Polsce cudzoziemców, szczególnie dla tych, którzy przyjechali na terytorium Polski w celu wykonywania pracy. Dlatego też Kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami tych cudzoziemców, którzy się do nas zgłaszają, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania koniecznych ustawowych terminów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów do zakończenia sprawy z powodzeniem.

Prawo cudzoziemców – sprawy obsługiwane przez Kancelarię Pawlikowski:

 • postępowania administracyjne związane z pobytem cudzoziemców
  • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy
  • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt stały
  • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • sprawy o przedłużenie wizy krajowej/Schengen
  • rejestracja pobytu obywateli UE / uzyskiwanie zezwoleń na pobyt obywateli UE
 • postępowanie administracyjne związane z pracą cudzoziemców
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Jeżeli chcesz zlecić nam prowadzenie sprawy administracyjnej, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer widoczny w zakładce kontakt.

Krótka charakterystyka wybranych spraw i ich wstępny koszt

Zezwolenia na pobyt

Wszystkie postępowania w tych sprawach toczone są przed organem administracji publicznej, w tym wypadku właściwym miejscowo wojewodą, który podejmuje decyzje o przyznaniu zezwolenia na pobyt lub odmowie wydania takiego zezwolenia. Zezwolenia wydaje się na okresy odpowiednio do 3 lat w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy (krótsze zezwolenia dla studentów, uczących się), oraz bezterminowo na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE. Pierwsze zezwolenie to w przypadku pracujących w Polsce koszt 440zł, a w innych sytuacjach 340zł. Zezwolenie na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE to koszt 640zł. Wynikiem postępowania o zezwolenie na pobyt jest decyzja administracyjna, po której występuje się wydanie karty pobytu, która kosztuje cudzoziemca 50zł.

Zezwolenia na pracę

Zezwoleń na pracę udziela także właściwy miejscowo wojewoda ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Zezwolenie kosztuje 100zł lub w przypadku przedłużenia 50 zł. Postępowanie administracyjne w tych sprawach kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.