Windykacja należności

windykacja należności

windykacja należności

Windykacja należności, pozew o zapłatę, egzekucja roszczeń

Zajmujemy się profesjonalną windykacją należności – zarówno na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym.

Poprzez windykację należności należy rozumieć działania zmierzające do uzyskania zapłaty wymagalnych roszczeń wierzyciela. Wierzytelność może mieć swoje źródło w wielu rodzajach zobowiązań – najczęściej podstawą windykacji wierzytelności jest rachunek lub faktura za wykonaną usługę lub sprzedany towar.

Każdą sprawę staramy się zakończyć na drodze polubownej, która jest szybsza i praktycznie pozbawiona kosztów. Nie wszyscy dłużnicy są jednak chętni do dobrowolnej spłaty swoich długów. Nie stanowi dla nas jednak problemu prowadzenie sprawy, w której dłużnik „wykręca się” od płatności, zwodzi wierzyciela wyszukiwaniem coraz to nowszych wymówek oraz powodów opóźnień zapłaty. W przypadku nieskuteczności windykacji polubownej niezwłocznie przechodzimy do etapu windykacji sądowej – tj. sporządzamy pozew o zapłatę i prowadzimy sprawę przed właściwym sądem. W przypadku uzyskania korzystnego dla naszego Klienta wyroku lub nakazu zapłaty, sprawa kierowana jest do komornika. W trakcie postępowania egzekucyjnego zlecane jest poszukiwanie majątku dłużnika.

Najczęstszymi usługami prawnymi świadczonymi w tym obszarze specjalizacji Kancelarii jest:

 • windykacja należności na podstawie faktury lub rachunku
 • windykacja długu wynikającego z braku zapłaty wynagrodzenia
 • windykacja należności wynikającej z niewykonania umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy
 • windykacja kar umownych
 • windykacja zobowiązań wymagalnych
 • windykacja międzynarodowa
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • podejmowanie czynności mających na celu przerywanie biegu przedawnienia
 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty
 • prowadzenie spraw sądowych o zapłatę
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych
 • sporządzanie propozycji ugody
 • telefoniczne monity dłużnika
 • poszukiwanie dłużnika i ustalanie miejsca zamieszkania dłużnika
 • pieczątka windykacyjna z nazwą Kancelarii

Windykacja sądowa prowadzona jest także poprzez wysyłanie pozwów w postępowaniu elektronicznym, poprzez E-Sąd. Wydane w ten sposób nakazy zapłaty – w przypadku braku złożenia przez dłużnika sprzeciwu – stanowią tytuł egzekucyjny i po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności mogą być podstawą prowadzenia egzekucji komorniczej.

Jeżeli chcesz zlecić nam sprawę do egzekucji, skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce kontakt, napisz e-mail na adres biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwoń pod numer widoczny w zakładce kontakt.