Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego

regulamin sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego stało się atrakcyjną formą działalności. Popularność zakupów w Internecie rośnie. Konsumenci doceniają sprawność, intuicyjność i przejrzystość transakcji dokonywanych w sieci. Z drugiej strony właściciel sklepu musi pamiętać o obowiązkach  przewidzianych w przepisach prawa, w tym o ochronie danych osobowych klientów. Aby sprostać tym wymogom Twój sklep internetowy potrzebuje dwóch podstawowych dokumentów – regulaminu i polityki prywatności.

Regulamin

To zbiór zasad jakie będą rządzić dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym. Regulamin musi być zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, inaczej w przypadku sporu klienci mogą podważyć ważność jego zapisów.

Jeśli swoją ofertę kierujesz do osób niebędących przedsiębiorcami musisz pamiętać o przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Dla przykładu, zasadniczo nie wolno Ci wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych produktów. Nie możesz także  zamieszczać w regulaminie klauzul abuzywnych (niedozwolonych), rażąco naruszających interes konsumenta. Ich przykłady znajdziesz w art. 3853 Kodeksu cywilnego (k.c.) oraz w rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Twoim obowiązkiem jest umieszczenie linku do ODR, czyli  unijnej internetowej platformy umożliwiającej pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenta ze sprzedawcą.

Jeżeli Twoja oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, regulamin nie musi czynić zadość wymogom formułowanym przez przepisy o ochronie konsumentów.

Najważniejsze informacje jakie powinny się znaleźć w regulaminie każdego sklepu internetowego:

 • adres strony internetowej oraz informacje o sprzedawcy wraz z danymi kontaktowymi,
 • słowniczek, który tłumaczy jak będą rozumiane pojęcia używane w regulaminie,
 • wymagania techniczne dot. sprzętu i oprogramowania koniecznych do dokonania zakupów,
 • instrukcja założenia konta,
 • zasady dokonywania zamówień,
 • możliwe sposoby płatności i dostawy wraz z terminami,
 • informacja o prawie do odstąpienia od umowy,
 • warunki reklamacji,
 • sposoby rozstrzygania sporów,
 • zasady dokonywania zmian w regulaminie.

Ważna jest także forma regulaminu. Sporządzenie go na wzór aktu prawnego z ponumerowanymi i zatytułowanymi paragrafami zapewnia przejrzystość i nadaje profesjonalny wygląd.

Polityka prywatności

Jest to informacja sprzedającego o sposobach przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników e-sklepu. W polityce prywatności należy wskazać, że:

 • podmiot prowadzący sklep jest administratorem danych przekazanych przez użytkowników,
 • procedury ochrony danych sklepu są zgodne z przepisami prawa,
 • dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody,
 • dane są przetwarzane we wskazanych celach (np. na potrzeby zawierania umów, założenia konta na stronie),
 • sklep korzysta z plików cookies, szczegóły z tym związane (jakie rodzaje cookies są stosowane, czy brak wyrażania zgody na korzystanie z nich uniemożliwia zakupy w Internecie, jak można usunąć zebrane dane) bywają opisywane w odrębnej „polityce plików cookies”,
 • dane nie są udostępniane osobom trzecim,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawa do ich modyfikacji i wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Polityka prywatności spełnia funkcję informacyjną wobec klientów, a sprzedawcy pozwala wykazać przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeśli masz podobny problem lub spotkała Cię sytuacja opisana w artykule i szukasz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy klientom na terenie całej Polski – spotkanie jest możliwe we Wrocławiu, w siedzibie kancelarii. Możesz również napisać na adres: biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwonić: 71 307 07 44