Jak przyspieszyć sprawę administracyjną?

Jak przyspieszyć sprawę administracyjną

Załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym powinno nastąpić, co do zasady, w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, w ciągu dwóch miesięcy. Sprawy, które nie wymagają dowodu powinny być załatwiane niezwłocznie. Niestety, często tak się nie dzieje, a postępowania  administracyjne trwają nawet kilka lat. Będąc stroną przedłużającego się postępowania, możemy skorzystać z środków prawnych, które przyspieszą załatwienie naszej sprawy, a nawet umożliwią uzyskanie rekompensaty pieniężnej.

Jak przyspieszyć sprawę administracyjną?

Ponaglenie

Jeśli termin załatwienia sprawy zostanie przekroczony (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż to potrzebne dla załatwienia sprawy (przewlekłość), przysługuje nam prawo do wniesienia ponaglenia. Wnosi się je do organu, który prowadzi sprawę. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Zazwyczaj jest rozpatrywane przez organ przełożony, który rozstrzyga czy doszło do bezczynności lub przewlekłości i  czy miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzając zasadność ponaglenia, organ przełożony wzywa do załatwienia sprawy wyznaczając na to nowy termin oraz zarządza ustalenie przyczyn zwłoki i osób za nią odpowiedzialnych.

Skarga na bezczynność

Po wniesieniu ponaglenia możemy również złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stwierdzając, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłości, sąd ocenia czy miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zarządza załatwienie sprawy. Jeśli okoliczności stanu faktycznego i prawnego nie budzą wątpliwości, sąd może sam orzec o istnieniu prawa  lub obowiązku. Z urzędu lub na wniosek skarżącego może zostać przyznana na jego rzecz suma pieniężna do wysokości pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie około 23 tys. zł).

Pozew do sądu cywilnego

Postanowienie organu lub orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzające bezczynność otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego – stanowi tzw. prejudykat. Przed sądem cywilnym oprócz wykazania, że uzyskaliśmy prejudykat, należy dowieść istnienia szkody oraz tego, że jej przyczyną było przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu. W zależności czy postępowanie administracyjne toczyło się przed organem państwowym czy samorządowym, pozwanym będzie Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego (pozew przeciwko Skarbowi Państwa jest przedmiotem odrębnego artykułu).

Jeśli masz podobny problem lub spotkała Cię sytuacja opisana w artykule i szukasz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy klientom na terenie całej Polski – spotkanie jest możliwe we Wrocławiu, w siedzibie kancelarii. Możesz również napisać na adres: biuro@kancelariapawlikowski.pl lub zadzwonić: 71 307 07 44