Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – czego można się domagać od pracodawcy?

Wypowiedzenie umowy o pracę, czyli rozwiązanie jej z pracownikiem przez pracodawcę nie może odbyć się w sposób dowolny. Pracodawca ma obowiązek odpowiednio uzasadnić swoją decyzję, dochować terminów oraz formy wypowiedzenia określonych przepisami.  Pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy. W niniejszym artykule wyjaśniamy czego można się domagać od pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę - kiedy jest nieuzasadnione? Pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie, przede wszystkim konkretnie wskazując jego...

Czytaj dalej

Czy można zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce?

nielegalny pobyt w Polsce

Nielegalny pobyt może zakończyć się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, czyli nakazem opuszczenia Polski. Zasadniczo nie wydaje się zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec, który nie wyjedzie dobrowolnie, zostanie deportowany. Zobowiązanie do powrotu to także  zakaz ponownego wjazdu do Polski przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Czy można zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce i uniknąć przymusowego wyjazdu? Małżeństwo z obywatelem polskim Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego nie może zostać zobowiązany do powrotu...

Czytaj dalej

Niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie – jak otrzymać odszkodowanie?

niesłuszne aresztowanie

Środki przymusu w postaci aresztu lub zatrzymania powinny być stosowane jedynie, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. Niestety, często są wykorzystywane niesłusznie, wywołując dotkliwe szkody. Dużo większą krzywdę może wyrządzić jednak nieprawidłowy wyrok, którego skutkiem będzie nawet wieloletni pobyt w więzieniu niewinnej osoby. Niniejszy artykuł wyjaśnia jak można domagać się odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie. Niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie - za co można żądać odszkodowania? Skazany może żądać odszkodowania, jeżeli w wyniku kasacji lub...

Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

rozwód z orzeczeniem o winie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Na zgodne żądanie małżonków może jednak odstąpić od orzekania o winie. Czym różnią się rozwód z orzeczeniem o winie i rozwód bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie w wyroku rozwodowym. Jest to najłatwiejsza i najszybsza droga do uzyskania rozwodu, bowiem nie wymaga prowadzenia postępowania dowodowego w kierunku ustalenia kto ponosi winę za rozkład pożycia. Małżonkowie...

Czytaj dalej

Jak przyspieszyć sprawę administracyjną?

Jak przyspieszyć sprawę administracyjną

Załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym powinno nastąpić, co do zasady, w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, w ciągu dwóch miesięcy. Sprawy, które nie wymagają dowodu powinny być załatwiane niezwłocznie. Niestety, często tak się nie dzieje, a postępowania  administracyjne trwają nawet kilka lat. Będąc stroną przedłużającego się postępowania, możemy skorzystać z środków prawnych, które przyspieszą załatwienie naszej sprawy, a nawet umożliwią uzyskanie rekompensaty pieniężnej. Jak przyspieszyć sprawę administracyjną? Ponaglenie Jeśli termin załatwienia sprawy zostanie przekroczony (bezczynność) lub postępowanie...

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka 2019 – aktualny stan prawny

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi szansę dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Dłużnik, który stał się niewypłacalny, może złożyć wniosek do sądu i uzyskać rozłożenie płatności w czasie oraz częściowe umorzenie długów. Upadłość konsumencka 2019 - kto może ją ogłosić? Upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która nie jest przedsiębiorcą, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem jest niewypłacalność dłużnika, przy czym nie może ona być spowodowana umyślnym działaniem dłużnika lub jego...

Czytaj dalej

Pozew przeciwko Urzędowi – jak pozwać Skarb Państwa?

Niestety zdarza się, że instytucje państwowe działają niezgodnie z prawem i w wyniku tego, zamiast chronić interesy obywateli, wyrządzają im szkodę. Aby domagać się jej naprawienia, należy pozwać Skarb Państwa, który ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarb Państwa - definicja, zakres działania Skarb Państwa (SP) stanowi "uosobienie" państwa w stosunkach cywilnoprawnych. Jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z mienia państwowego. Odpowiada za działalność państwowych jednostek organizacyjnych, które same nie mają osobowości prawnej (np. sądu,...

Czytaj dalej